Subiektywnym

okiem

Raczyńskiego

Blog osobisty Marcina Raczyńskiego

Ostatnie artykuły

06 marzec 2016

TKS Biały Orzeł a piłka nożna w naszej gminie

Na początku ubiegłego roku Rada Miejska Mieroszowa podjęła uchwałę zatwierdzającą plan pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2016 roku. Jednym z punktów tego planu była kontrola w zakresie dotacji dla Klubu TKS Biały Orzeł Mieroszów przyznanej na rok 2015. Kontrola, która miała sprawdzić celowość i zgodność z przepisami wydatkowania dotacji przeprowadzona została w terminie 23 czerwca - 24 października 2016 roku. Komisja Rewizyjna w protokole pokontrolnym przedłożonym Radzie Miejskiej stwierdziła potencjalne nieprawidłowości i zobowiązała burmistrza do wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.

Kontrola wydatkowania dotacji 

Pierwszym niepokojącym sygnałem dotyczącym efektów przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie wydatkowania dotacji było zachowanie na sesji Rady Miejskiej pełnomocnika Zarządu Klubu TKS Biały Orzeł w osobie Mariusza Liczbińskiego. Informował wtedy, że kontrola została przeprowadzona niezgodnie z prawem i że rozważa złożenie na radnych doniesienie do prokuratury. Niezależnie od tego typu kuriozalnego stanowiska Zarządu, jako burmistrz przystąpiłem do wypełnienia zobowiązań jakie nałożyła na mnie Rada Miejska. Zgodnie z zapisami umowy dotyczącej dotacji przyznanej w roku 2015, Zarząd Klubu został wezwany do złożenia wyjaśnień. Dotyczyło to m.in. nieopisanych faktur na zakup paliwa, zakupu sprzętu sportowego, materiałów budowlanych, delegacji,  ekwiwalentów a także prowadzenia drużyn młodzieżowych i organizacji obozu szkoleniowego dla najmłodszych zawodników. Zarząd Klubu pismem z dnia 30 maja 2017 r. odmówił udzielenia informacji na temat wydatkowania dotacji twierdząc, że wezwanie wystosowane przez Burmistrza Mieroszowa nie stanowi kontroli, a sam burmistrz nie jest upoważniony do jej przeprowadzenia.

W związku z niezrozumiałym stanowiskiem Zarządu Klubu, 28 czerwca br. wysłane zostało ponowne pismo - tym razem wyjaśniające Zarządowi TKS Biały Orzeł znaczenie paragrafu 9. umowy o dotację określającego tryby przeprowadzania kontroli. Zarząd Klubu został ponownie wezwany do złożenia wyjaśnień i jednocześnie poinformowany, że brak odpowiedzi skutkować będzie przystąpieniem do procedowania w kierunku zwrotu przyznanej dotacji. Niestety Zarząd Klubu nie odpowiedział w wyznaczonym terminie co jest jednoznaczne z odmową udzielenia wyjaśnień. Pozbawia to jednocześnie możliwości wypełnienia zobowiązań Burmistrza wobec Rady Miejskiej. 

Zapowiedziałem, iż w związku z brakiem wyjaśnień dotyczących roku 2015, na podstawie zapisów poprzednich umów, przeprowadzona zostanie kontrola wydatkowania dotacji za lata 2012, 2013, 2014 oraz 2016. Umowy przewidują bowiem kontrolę do 5 lat wstecz. Jednocześnie podjąłem decyzję, iż do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z wydatkowaniem publicznych środków, Klub TKS Biały Orzeł nie otrzyma żadnej nowej dotacji.

Podnoszenie przez działaczy Klubu TKS Biały Orzeł tematu rzekomego niszczenia 70 lat tradycji oraz wprowadzanie w błąd opinii publicznej i wykorzystywanie do tego celu młodych piłkarzy, z pewnością nie uzdrowi atmosfery. To w jakiej sytuacji znalazł się obecnie Klub jest jedynie zasługą jego wieloletnich działaczy, którzy najwyraźniej mają problem z wyjaśnieniem wydatkowania środków z dotacji.

Należy również wspomnieć, iż przystąpienie Klubu TKS Biały Orzeł do otwartego konkursu ofert w roku 2017 odbyło się bez złożenia wymaganych dokumentów w postaci sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego. Klubowi umożliwiono uzupełnienie dokumentów, jednakże po zmianie Zarządu Klubu wiosną 2015 roku nie dokonano zmiany w Krajowym Resjestrze Sądowym. Zarząd przez dwa lata pisał oświadczenia, że dostarczy aktualny KRS, jednakże nigdy tego nie zrobił, tłumacząc, że zginęły im oryginały dokumentów. Pomimo to zaproponowałem, aby Klub wystąpił o przyznanie 10 tys. w trybie pozakonkursowym. Umożliwiło to dokończenie rundy wiosennej sezonu 2016/2017.

Przyszłość piłki nożnej w naszej gminie

Przez wiele lat Klub nie miał żadnej drużyny dziecięcej, która w przyszłości stanowiłaby zaplecze zawodników pierwszej drużyny. Skutkiem tego są zawodnicy spoza naszej gminy, którzy stanowią niemal połowę składu. Powtarzałem to na spotkaniu z działaczami Klubu i na sesjach Rady Miejskiej. Klub otrzymuje największą dotację w regionie spośród drużyn A klasy - jednakże 40 tys. rocznie to według działaczy bardzo małe środki. W ostatnich tygodniach Klub w końcu stworzył drużynę dziecięcą. Mam nadzieję, że działacze nie posuną się po raz kolejny do rozgrywania swojej kuriozalnej polityki braku poddania się kontroli za pomocą najmłodszych. Brak wyjaśnień dotyczących wykorzystania dotacji za lata poprzednie oznacza bowiem brak jakiejkolwiek dotacji w przyszłości. Sprawa jest postawiona jasno i uczciwie.  

Postanowiłem również przejąć w całości utrzymanie boiska miejskiego oraz otaczającej go infrastruktury. Częściowe utrzymanie obiektu, które było zapisane w umowie z Klubem ograniczało się niestety jedynie do koszenia trawy na głównej murawie. Na początku sierpnia wymienimy ogrodzenie od strony ul. Sportowej a także wiaty dla zawodników rezerwowych. W następnej kolejności rozbierzemy stare baraki, wymienimy trybuny i zmodernizujemy bieżnię lekkoatletyczną.

W związku z aktualnym stanowiskiem Zarządu Klubu TKS Biały Orzeł podjąłem również decyzję o wdrożeniu procedury utworzenia na terenie naszej gminy szkółki piłkarskiej dla najmłodszych grup wiekowych. Jestem przekonany, że to spowoduje, iż młodzi sportowcy otrzymają w końcu szansę na rozwijanie swoich piłkarskich talentów grając dumnie w wielu ogólnopolskich turniejach. Do dyspozycji będziemy mieli boisko i halę sportową, czyli treningi przez cały rok. Nabór i selekcja do szkółki piłkarskiej rozpocznie się już we wrześniu bieżącego roku.

 

Free Joomla! template by Age Themes

Personal Trainer Certification